Hlavná stránka Zmluvné prepravné podmienky Kontakty Dealer login
 
Smernica o prepravnom poriadku
medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy
  
Čl. 1
Rozsah autobusovej dopravy
   
1. Dopravca vykonáva pravidelnú autobusovú dopravu podľa platného cestovného poriadku v zmysle § 13 Zákona  NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
2. Medzinárodná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke, kde začiatok, alebo koniec cesty je na území iného štátu, alebo časť cesty prechádza územím iného štátu. Takáto doprava je vykonávaná na základe medzinárodnej dohody medzi dopravcami týchto štátov ak sa jedná o prepravu medzi nečlenskými krajinami Európskeho spoločenstva, alebo na základne platných právnych predpisov EÚ, ak sa jedná o prepravu medzi krajinami Európskeho spoločenstva.
3. Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko a z letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke.
4. Na medzinárodných autobusových linkách platia prepravné a tarifné podmienky dohodnuté medzi dopravcami štátov   zúčastňujúcich sa na vykonávaní prepravy cestujúcich a batožín.
 
                                                                                                                                             Čl. 2

                                                                              Podmienky potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim
1. Prepravná zmluva medzi dopravcom a cestujúcim vzniká:
    a) zakúpením cestovného lístka v predpredaji,
    b) okamihom nastúpenia do autobusu, ak si cestovný lístok zakupuje buď v hotovosti, alebo pri nastúpení,
    c) zaplatením dovozného za batožinu, resp. autobusovú zásielku.
2. Cestujúci môže vykonať úhradu za cestovné a dovozné za batožinu okrem platby v hotovosti alebo formou bankomatovej karty alebo priamo z účtu ak je cestovný lístok zakúpený formou internetového predaja.
3. Uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a stanovenom časovom intervale podľa cestovného poriadku s prihliadnutím na okolnosti.
4. Forma prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave určí zmluva medzi dopravcom a objednávateľom takejto prepravy.
Čl. 3
Vykonávanie pravidelnej dopravy
1. Dopravca je oprávnený zaviesť na autobusových linkách prevádzku kde je cestujúci povinný niektoré úkony spojené s  platením cestovného, prípadne so zaobstarávaním cestovného lístka urobiť sám.
2. Pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu je oprávnený vykonávať dopravca na základe dopravnej licencie udelenej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, alebo dopravnej licencie vydanej príslušným úradom  členskej krajiny Európskeho spoločenstva.
Čl. 4
Povinnosti dopravcu
1. Dopravca, ktorý má dopravnú licenciu pre pravidelnú cestnú dopravu, je povinný:
a) vykonávať cestnú dopravu podľa vlastného prepravného poriadku,
b) vykonávať prepravu ak sú splnené podmienky prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky najmä technický stav, obsaditeľnosť, alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno  odvrátiť.
c) vykonávať pravidelnú diaľkovú a medzinárodnú prepravu v súlade s dopravnou licenciou po celý čas ich platnosti,
d) zaevidovať cestujúceho, ak ide o použitie elektronického média,
e) prepravovať cestujúcich podľa tarify a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné a dovozné v autobuse, cestovný a  batožinový lístok. V prípade, že bol cestovný lístok vydaný v predpredaji, skontrolovať takýto cestovný lístok a ak je   vydaný na predmetnú linku prepraviť takýchto cestujúcich do cieľovej zastávky uvedenej na tomto cestovnom lístku,
f) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim,
g) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny,
h) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
i) utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne a zrakovo postihnutých osôb,
j) označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi (ďalej len "nácestná zastávka") u autobusov vybavených elektronickým  zariadením na označenie smeru jazdy vozidla údajmi o cieľovej zastávke a nasledujúcej nácestnej zastávke,
k) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj  v autobusoch,
l) informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny, inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie,
m) opatrenia vyplývajúce z ods. k), m) riešiť prostredníctvom web. stránky dopravcu tak, aby cestujúca verejnosť bola o tejto skutočnosti včas informovaná,
n) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebeh prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možnosti prestupu na inú autobusovú linku, alebo na iný druh dopravy,
o) potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja ak spoj meškal viac ako 20 minút, v diaľkovej vnútroštátnej doprave a ak spoj meškal viac ako 2 hodiny v medzinárodnej diaľkovej doprave a ak spoj nešiel  vôbec, vydať o tom potvrdenie v sídle dopravcu.
2. Dopravca má prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu (s výnimkou čl. 8 tohto poriadku), ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke, a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu.
3. Dopravca je povinný prednostne prijať na prepravu cestujúceho s miestenkou a cestujúceho, pre ktorého je vyhradené miesto v autobuse.
Čl. 5
Povinnosti cestujúcich
1. Cestujúci je povinný:
a) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a  neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu,
b) poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu, revízora alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
c) mať pri sebe všetky potrebné doklady určené na bezproblémové vybavenie, resp. bezproblémovú kontrolu v inom  štáte,
d) nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
e) zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča alebo revízora sa preukázať platným cestovným lístkom. Zaplatiť úhradu podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 168/96 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným  cestovným lístkom, resp. ak o jeho zakúpení v elektronickej pokladni nie je žiadny záznam, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie a znečistenie autobusu,
f) zaplatiť dovozné pri preprave batožiny, ktorá podlieha poplatku a na výzvu vodiča, alebo revízora sa preukázať platným batožinovým lístkom a zaplatiť úhradu, ak pri kontrole nemôže predložiť platný batožinový lístok,
g) V prípade nepredloženia platného cestovného lístka je cestujúci povinný počkať na zistenie totožnosti privolaným príslušníkom  Policajného zboru, za účelom vymáhania cestovného a úhrady, ak sa pri kontrole odmietne preukázať osobnými údajmi revízorovi.
2. Cestujúci, ktorý z hrubej nedbanlivosti, alebo v opitosti alebo po užití omamných a psychotropných látok znečistil alebo  inak poškodil autobus a iné zariadenie dopravcu, a ktorý aj napriek upozorneniu člena osádky autobusu, revízora,  dispečera alebo iného oprávneného pracovníka pokračuje v uvedenom konaní, alebo v inom konaní, ktorým ohrozuje  bezpečnosť alebo narušuje plynulosť prepravy, čím sa dopúšťa priestupku, je povinný zaplatiť pokutu 16,00 EUR a uhradiť  spôsobenú škodu.
3. Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohrozovať bezpečnosť a plynulosť dopravy, poriadok v autobuse, alebo pôsobiť rušivo na osádku vozidla pri výkone služby alebo spôsobiť škodu cestujúcim.
    Cestujúcim nie je dovolené najmä:
a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
b) spievať, pískať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji v autobuse, púšťať reprodukovanú hudbu a reč,
c) otvárať dvere, vykláňať sa z vozidla, vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
d) bezdôvodne uvádzať do činnosti záchranné zariadenie v autobuse,
e) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,
f) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené, alebo ktoré vodič alebo iný zodpovedný pracovník vyhlásil za plne obsadené,
g) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a obsadzovať miesto na sedenie, ktoré je určené pre ďalšieho člena  osádky,
h) odkladať batožinu na sedadlá.
Čl. 6
Práva cestujúcich
1. Cestujúci má právo na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu určitým spojom autobusovej linky len vtedy, ak má platnú miestenku, alebo ak vozidlo nie je plne obsadené a má naň cestovný lístok do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné.
2. Deti do dovŕšenia šiestich rokov môžu byť prepravované len ak sú sprevádzané osobou staršou ako 10 rokov na  diaľkových autobusových linkách a 15 rokov na medzinárodných autobusových linkách. Osobou sprevádzajúcou dieťa do 6 rokov nesmie byť službukonajúci vodič. Cestujúci po nastúpení do vozidla a zaplatení cestovného majú právo obložiť po    jednom mieste pre seba a ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré položí časť odevu, alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, musí ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý  opustí svoje miesto bez toho aby ho obložil, stráca naň právo. Toto ustanovenie sa netýka miesta na ktoré bola vydaná     miestenka.
3. Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky a ktoré je patrične označené. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa  preukáže platnou miestenkou na toto miesto.
4. Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny a ak to umožňujú prepravné podmienky aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom, ak cestovným poriadkom nie je určené inak.
5. Cestujúci má právo požadovať od osádky autobusu, alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok prepravy. Ak sa preprava na spoji preruší a cestujúci pokračuje v ceste spojom iného dopravcu, môže si uplatniť nárok na vrátenie cestovného z miesta prerušenia cesty do cieľa cesty, od pôvodného dopravcu.
6. Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo vzniklo z viny dopravcu, cestujúci s platným CL má nárok na vrátenie zaplateného cestovného na linke. Ak sa preprava na spoji preruší, alebo zastaví pri medzinárodných autobusových linkách a pri vnútroštátnych diaľkových autobusových linkách, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, ktoré prevádzkuje dopravca.
7. Oprávnenie podľa odseku 6 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok vydaný. Ak sa cestujúci nemôže prepraviť do cieľovej zastávky v tento istý deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie dopravcu (vodiča), ktoré  ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň, resp. nasledujúcim spojom dopravcu.
8. Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa odseku 6 a 7 má právo len na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takom prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou   zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou zastávkou.
9. Ak sa preprava cestujúceho z viny dopravcu vôbec neuskutočnila má právo na vrátenie cestovného, resp. dovozného za  batožinu.
10. Oneskorená doprava, strata prípoja, vynechanie niektorých dopravných spojov nie je dôvodom pre nárok na náhradu škody.
11. Ak sa preprava cestujúceho vôbec neuskutočnila nemá právo na vrátenie cestovného. resp. dovozného za batožinu.
                                                                                                                                                             Čl. 7
                                                                                                Prednostné práva cestujúcich
1. Prednostné právo nástupu do autobusu majú cestujúci:
a) so zakúpenou platnou miestenkou pre príslušný spoj,
b) osoby telesne alebo zrakovo postihnuté,
c) osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu aj s invalidným vozíkom.
2. Cestujúci svoje prednostné práva uplatňujú preukázaním sa príslušným preukazom. Ostatní  estujúci sú povinní na vyzvanie vodiča alebo osoby uplatňujúcej nárok na vyhradené miesto toto miesto uvoľniť.
3. Osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu musia byť sprevádzané inou osobou.
4. V diaľkovej a medzinárodnej autobusovej doprave je vyhradené, vodič pri preprave ZŤP a ZŤP-S/ viacerých osôb  spĺňajúcich kritéria tohto ods. je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvoľnil aj iné miesto na sedenie.
5. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi že má obmedzenú pohybovú schopnosť, umožní vodič  prednostné, bezpečné nastúpenie a vystúpenie.
Čl. 8
Vylúčenie osôb z prepravy1. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, revízora, dispečera dávať cestujúcemu pokyny a príkazy na zaistenie ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
2. Do vozidla nemajú prístup alebo z prepravy sa môžu vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu, osoby pod vplyvom omamných  látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevu, zápach alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na  ťarchu.
   Dopravca je oprávnený z dopravy vylúčiť:
a) osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, dovozné, ako aj tarifné úhrady, resp.  pokuty, a ktorí pri kontrole odmietnu preukázať svoju totožnosť,
b) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré po upozornení  oprávneného pracovníka nezachovávajú ustanovenia prepravného poriadku.
c) osoby, ktoré nemajú pri sebe platné cestovné doklady, resp. platné povolenia na vstup do krajiny do ktorej autobusová linka smeruje, alebo cez ktorú autobusová linka prechádza.
d) vylúčené z prepravy sú zvieratá.
  Vylúčenie z prepravy po začatí cesty môže byť spravidla uskutočnené na autobusovej zastávke, vo výnimočných prípadoch keď je ohrozená bezpečnosť osádky vozidla a bezpečnosť cestujúcich aj mimo autobusovej zastávky. Pri   vylúčení treba mať na zreteli ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti osoby vylučovanej z prepravy.
 

                                                                                                                                                            Čl. 9
Podmienky zachovania plynulosti a bezpečnosti prepravy zo strany osádky vozidla a cestujúcich
 
1. Dopravca v záujme bezpečnosti a plynulosti uskutočňovanej prepravy musí zachovať nasledovné:
a) vodič je povinný pristaviť vozidlo na stanovište v čase určenom dopravcom tak, aby vybavovaním cestujúcich cestovnými  lístkami nedochádzalo k meškaniu spoja z východiskovej zastávky,
b) vodič je povinný dodržiavať bezpečnostné prestávky v čase vymedzenom cestovným poriadkom. Pri meškaní spoja nie je dovolené skracovať bezpečnostnú prestávku kvôli zmenšeniu meškania,
c) vodič na diaľkovej a medzinárodnej linke je povinný oznamovať názov zastávky ešte pred zastavením vozidla, ako aj čas zdržania na jednotlivých zastávkach. Vyhlásený čas zdržania nesmie byť zo strany vodiča skracovaný,
d) vodič počas prepravy sa musí správať tak, aby neohrozoval bezpečnosť premávky a preto vodičovi je zakázané najmä  fajčiť v autobuse a prihovárať sa počas jazdy cestujúcim, ako aj ďalšiemu členovi osádky,
e) pokiaľ je vozidlo vybavené rozhlasovým a televíznym zariadením, vodič musí dbať aby jeho uvedenie do činnosti nebolo  na ťarchu cestujúcim.
Čl. 10
Osobitné ustanovenia pre osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu
1. Pre osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu platia ustanovenia tohto prepravného poriadku primerane, pokiaľ v ňom nie je stanovené inak.
2. Dopravca je povinný každý autobus na osobitnej pravidelne autobusovej linke označiť tabuľou objednávateľa dopravy.
3.V osobitnej pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb nadobudnutím právoplatnosti zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy. Dopravca môže zahájiť tento druh dopravy po schválení dopravnej licencie príslušným správnym orgánom.
4.Od zmluvy o preprave osôb v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť za podmienok stanovených v  písomne uzavretej zmluve, resp. za podmienok príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
5.S cestujúcim sa prepravuje iba príručná batožina.
6.Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla.
7.Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidla a na cieľovej zastávke včas vystúpili.  Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vozidla v poradí v akom na zastávku prišli.
8.Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke, stanovenej v dopravnej licencii a ak vozidlo nie je v  pohybe.
9.Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča z vozidla vystúpiť.
10. Cestujúcim nie je dovolené najmä:
a) naskakovať a vyskakovať za jazdy, otvárať vonkajšie dvere, vykláňať sa z vozidiel a zdržiavať sa na stúpadlách,
b) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené, alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,
c) zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča a v priestoroch, ktoré sú určené na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich a vo vozidlách a v priestore, kde bránia  vodičovi vo výhľade z vozidla,
d) dávať alebo napodobniť znamenia používané dopravcom na prevádzku,
e) prihovárať sa počas jazdy vodičovi,
f) fajčiť vo vozidlách,
g) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento spôsob prepravy na ťarchu cestujúcim,
h) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,
i) odkladať veci a zvieratá na sedadlo,
j) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji, púšťať reprodukovanú hudbu a reč vo vozidle.
11. Z dôvodu overenia oprávnenosti zúčastniť sa osobitnej pravidelnej autobusovej prepravy, je cestujúci na vyzvanie oprávnenej osoby povinný preukázať svoju totožnosť a doklad, že je zamestnancom objednávateľa prepravy, alebo  žiakom školy, pre ktorú je preprava vykonávaná. V prípade prepravy cestujúceho na letisko, v rámci prepravy vykonávanej pre leteckého dopravcu, sa cestujúci musí preukázať platnou letenkou na deň, v ktorý sa letecký spoj a autobusová preprava vykonáva.
12. Cestujúci, ktorý sa nepreukáže uvedenými dokladmi, bude z prepravy vylúčený.
13. Neuskutočnenie prepravy z viny dopravcu alebo z príčin nezavinených dopravcom je riešené v zmluve o vykonávaní  osobitnej prepravy.
Čl. 11
Preprava batožín1. Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone. Jeden cestujúci môže prepravovať najviac dve príručné batožiny. Príručné batožiny, ktoré presahujú  rozmery 20x30x50 cm (aspoň v jednom rozmere viac o 10 cm), alebo tvaru valca, ktorého rozmery presahujú 150 cm dĺžky alebo priemer 20 cm alebo tvaru dosky, ktorej rozmery presahujú 80x100 cm (aspoň jeden rozmer) sa považujú za cestovnú batožinu a podliehajú tarifnému poplatku. Cestovná batožina môže mať maximálne rozmery 60x90x40 cm a maximálnu hmotnosť 25 kg. Batožina s väčšími rozmermi a hmotnosťou sa neprepravuje.
2. Počet, hmotnosť a rozmer batožín pripustených na prepravu dopravca zverejňuje v cestovnom poriadku príslušnej linky.
3. Cestujúci má právo vziať so sebou cestovnú batožinu ako sú:
a) veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru alebo na poličky pre batožiny vo vozidle,
1. Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:
a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy a taktiež tarifou dopravcu,
b) veci ľahko zápalné a výbuchom nebezpečné (napr. benzín, kyslíkové bomby),
c) nabité strelné zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, na prepravu ktorých platia  osobitné predpisy,
d) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo najmä pre nevhodný spôsob balenia,
e) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
f) batožiny, ktorých celková váha presahuje 50 kg a batožina, ktorej hodnota presahuje 332,- EUR,
g) cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny, peniaze a osobné doklady,
h) veci alebo tovar, ktorého množstvo alebo druh je v krajine kde linka smeruje, alebo cez ktorú linka prechádza je prepravovať zakázané alebo neprípustné,
c) cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny, peniaze a osobné doklady.
4. Cestujúci môže pri jednom spoji prepraviť najviac jednu cestovnú batožinu. Mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny.
5. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča (osádku vozidla) na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu a ak  vyžaduje aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
6. Cestovná batožina je prepravovaná spravidla v batožinovom priestore. Vo výnimočných prípadoch so súhlasom vodiča je možné batožinu prepravovať v priestore pre cestujúcich.
7. Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie dopravca, preto má aj právo označovať batožinu číselným označením, ktorého jeden diel obdrží cestujúci a pri vyberaní batožiny musí ho vrátiť vodičovi, resp. sa príslušným číslom preukázať pri preberaní batožiny.
8. Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 166,- EUR.
9. Vodič má právo:
a) požadovať od cestujúceho označenie batožiny svojou adresou,
b) pri nepreukázaní číselným značením odmietnuť jej výdaj, batožina môže byť vydaná až po spísaní záznamu a identifikácii  jej obsahu. Záznam musí obsahovať presnú adresu cestujúceho a musí byť podpísaný cestujúcim a službukonajúcou  osádkou vozidla,
c) počas prepravy umožniť prístup cestujúcemu k batožine iba za prítomnosti člena osádky vozidla,
d) nakladanie a vykladanie batožín umožniť iba za prítomnosti člena osádky vozidla, ktorý je za jej naloženie a vyloženie zodpovedný,
e) požadovať od cestujúceho zaplatenie dovozného za batožinu prijatú na prepravu ihneď po jej prijatí. Výška dovozného je stanovená tarifou.
10. Príručnú batožinu prípadne aj cestovnú batožinu umiestnenú vo vozidle musí cestujúci uložiť tak aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby osádke vozidla, neobmedzovala nástup a výstup cestujúcich, prípadne priestor  pre stojacich cestujúcich.
11. Dohľad nad príručnou a cestovnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.
12. Váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením.
13. Pri kontrole cestovných lístkov cestujúci, ktorý prepravuje cestovnú batožinu je povinný predložiť vodičovi alebo kontrolórovi doklad o zaplatení dovozného. Ak sa týmto dokladom cestujúci nevie preukázať je povinný zaplatiť úhradu -  10 násobok základného dovozného.
14. Na požiadanie člena osádky vozidla cestujúci je povinný poskytnúť primeranú pomoc pri nakladaní batožiny do batožinového priestoru resp. pri jej vykladaní.
Čl. 12
Vylúčenie batožiny z prepravy1. Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho alebo jeho domáce zviera ak sú prekážkou bezpečnej,  pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky najmä preplnenosť batožinového   priestoru a obsaditeľnosť autobusu.
2. Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu, ktorej obsah alebo množstvo nedovoľujú prepravovať právne normy  príslušnej krajiny cez ktorú príslušná linka na svojej ceste prechádza alebo v krajine kde príslušná linka ukončí svoju cestu.
 

Čl. 13
Veci a živé zvieratá, ktorých preprava je dovolená za osobitných podmienok
  
1. V diaľkovej a medzinárodnej doprave je preprava elektrických akumulátorov vylúčená.
2. Ako cestovnú batožinu môže cestujúci vziať so sebou do vozidla štvorkolesový detský kočík, pokiaľ to dovoľuje obsadenie  vozidla. Do batožinového priestoru možno uložiť detský kočík len vtedy, pokiaľ sa dá sklopiť.
3. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane sú povinné vodičovi alebo kontrolórovi na ich požiadanie preukázať sa písomným oprávnením alebo zbrojným pasom a môžu vziať so sebou zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov,  pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách a v podobných obaloch.
4. V diaľkovej a medzinárodnej doprave preprava zvierat a schránok so zvieratami nie je dovolená.
5. Preprava plynových fliaš, horľavín a vykurovacej nafty je zakázaná.
 
Čl. 14
Preskúmanie batožín
  
1. Ak vodič alebo kontrolór má pochybnosti o tom či veci, ktoré cestujúci vzal so sebou ako batožinu vyhovujú  predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
2. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn vodiča alebo revízora, odstránenie batožiny zabezpečia  oni. V takom prípade môže vodič alebo revízor cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného     cestovného a dovozného.
3. Cestujúci, ktorý vzal so sebou do vozidla nebezpečné veci z prepravy vylúčené, alebo nabitú strelnú zbraň, čím sa dopustil  priestupku, je povinný zaplatiť za každú takúto batožinu pokutu 10.- EUR.
4. Pokiaľ sa k podozrivej batožine nehlási žiaden cestujúci, vodič alebo revízor preskúma batožinu za prítomnosti nestranného svedka, ktorý nesmie byť zamestnancom dopravcu.
 Čl. 15
Postup pri nájdení zabudnutej príručnej batožiny a iných vecí


 
1. Za zabudnuté veci počas prepravy určitým spojom dopravca nenesie zodpovednosť.
2. Pokiaľ osádka vozidla po ukončení spoja v cieľovej zastávke nájde v autobuse zabudnutú vec, je povinná túto odovzdať  zodpovednému pracovníkovi dopravcu, ktorý ju zaeviduje a uskladní. Za obsah nájdenej batožiny dopravca nezodpovedá.
3. V prípade, že sa majiteľ k zabudnutej veci prihlási o jej vydanie do troch dní, táto sa mu vydá bez poplatku za skladovanie. 4. Dopravca má právo žiadať od majiteľa zabudnutej veci, ktorý si ju žiada, alebo osoby splnomocnenej k tomu jej majiteľom  popis veci, prípadne jej obsahu a až po spoločnom preskúmaní veci alebo jej obsahu sa táto vydá majiteľovi. Pri     odovzdávaní nájdenej veci je majiteľ povinný preukázať sa preukazom totožnosti, ktorého číslo dopravca spolu s adresou  poznamená v príslušnej evidencii.
5. Ak si vlastník veci nevyzdvihne, odovzdá ich dopravca podľa ustanovenia §135 odst. 1 Občianskeho zákonníka  príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy.
Čl. 16
Cestovné
 

1. Cestujúci, ktorý nemá podľa tarify alebo osobitných predpisov právo na bezplatnú alebo zľavnenú prepravu, je povinný  zaplatiť cestovné za jednotlivú cestu do cieľovej zastávky. Doklad na bezplatnú alebo zľavnenú prepravu v určitom  časovom období, je povinný predložiť bez vyzvania najneskoršie pri vstupe do autobusu.
2. Výšku cestovného, rozsah a podrobné podmienky na priznanie nároku na zľavu cestovného určuje tarifa, ktorú zostavuje a  zverejňuje dopravca.
Čl. 17
Preukazy na zľavu cestovného
 
1. Právo na zľavu cestovného preukazuje cestujúci osobitným preukazom, ktorá oprávňuje cestujúceho využívať príslušnú   zľavu.
2. Ak má dopravca pochybnosti o splnení podmienok na poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať od žiadateľa  ďalšie doklady. Pokiaľ sa právo na zľavu nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zľavy odoprieť. Ak cestujúci  hrubo a opätovne porušil ustanovenia prepravného poriadku alebo tarify na získanie zľavy z cestovného a ustanovenie
   o používaní preukazu na zľavu cestovného, dopravca môže odmietnuť potvrdenie preukazu až na obdobie jedného roka.
 
Čl. 18 
Cestovné a batožinové lístky, základné podmienky a ich použitie
 


1. Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného je cestovný lístok. Cestovný lístok musí   obsahovať obchodné meno dopravcu, druh cestovného lístka, čas platnosti, prevádzkový rozsah platnosti (jednotlivú linku,  úsek linky a pod.), výšku cestovného, sadzbu dane z pridanej hodnoty a výšku dane z pridanej hodnoty.
2. Podobné údaje musí obsahovať aj batožinový lístok.
3. Jednorazový lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu spojom, pre ktorý mu ho vydal vodič alebo iný člen osádky  autobusu, alebo bol vydaní v predpredaji cestovných lístkov, resp. bol zakúpený formou internetového predaja mimo  autobusu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné.
4. Cestujúci nesmie postúpiť cestovný a batožinový lístok inej osobe po nástupe do vozidla alebo ak cestovný lístok znie na  jeho meno. Na cestovný lístok pre jednotlivú cestu, zakúpený mimo vozidla, musí cestujúci nastúpiť do vozidla na spoj, pre  ktorý bol vydaný.
5. Jednorazový cestovný lístok je neplatný:
a) ak je tak poškodený a pošpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje,
b) ak cestujúci nedodržal podmienky určené pre jeho použitie,
c) ak identifikačné údaje na cestovnom lístku nesúhlasia so skutočnými identifikačnými údajmi.
6. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavu cestovného.
7. Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok počas celej doby prepravy i v okamihu vystupovania z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla, je povinný ho ihneď bez vyzvania predložiť k nahliadnutiu,  
8. Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom ďalej za zastávku, do ktorej má platný cestovný lístok je povinný si bez  vyzvania zakúpiť cestovný lístok na ďalšiu cestu a to najneskôr pred odchodom spoja zo zastávky, do ktorej má kúpený  cestovný lístok.
9. Vo vozidlách alebo spojoch kde je vylúčená preprava stojacich cestujúcich vodič alebo ďalší člen osádky vozidla vydá  cestovný lístok pre ďalšiu cestu len ak je voľné miesto na sedenie.
10.Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku použitého spoja príslušnej  linky.
11.Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného alebo dovozného. Cestujúci je povinný pri preberaní cestovného lístka sa presvedčiť, či nástupná a výstupná zastávka a zaplatené cestovné  zodpovedajú údajom vyznačeným na cestovnom lístku. Na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie ohľad.
 Čl. 19
Miestenky a storno platky
 
1. Dopravca cestovným poriadkom určí pri ktorých spojoch je potrebné alebo možné vopred si zabezpečiť miestenky. Cenu  miestenky určuje tarifa.
2. Miestenky sa predávajú spolu s cestovným lístkom vo vybraných miestach určených na predpredaj cestovných lístkov. V autobuse sa miestenky nevydávajú. Cestujúci si môže zakúpiť miestenku v čase určenom dopravcom príslušného spoja z  východiskovej zastávky resp. u vybraných liniek aj z nácestnej zástavky.
3. Cestujúci so zakúpenou miestenkou musí vo východiskovej zastávke zaujať svoje miesto najneskôr 5 minút pred  odchodom spoja a autobusu, na ktorý má zakúpenú miestenku, pokiaľ to linka podľa cestovného poriadku povoľuje. Na nácestných zastávkach musí cestujúci zaujať miesto na základe miestenky hneď po nastúpení. Ak cestujúci v stanovenom čase nezaujme svoje miesto, stráca naň právo a môže ho obsadiť cestujúci bez zakúpenej miestenky.
4. Ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, pri dodržaní podmienok ods. 3 vráti  mu dopravca sumu prijatú za miestenku.
5. Ak sa cestujúci vzdá cesty, hoci vyhradené miesto bolo voľné, alebo ak preruší cestu, suma zaplatená za miestenku sa mu  nevracia.
6. Cestujúci s miestenkou má prednostné právo nástupu do autobusu.
7. Dopravca je povinný miesta na sedenie označiť číslom.
8. Ak sa má prepraviť cestujúci, ktorý je mladší ako 12 rokov, alebo cestujúci, ktorý berie so sebou do vozidla štvorkolieskový detský kočík, musí túto skutočnosť oznámiť pri zakupovaní alebo rezervovaní miestenky.
9. Pri strate cestovného lístka s miestenkou sa náhrada neposkytuje.
10. STORNOVACIE PODMIENKY:
Vrátenie cestovného za nepoužitý cestovný lístok (vrátane CL OPEN) prislúcha cestujúcemu ak:
a) je viac ako 24 hodín do odchodu: 25 % storno poplatok, menej ako 24 hodín 50% storno poplatok: menej ako 12 hod. nie je možné stornovať cestovný lístok, menej ako 12 hod. nie je povolená zmena cestovného lístka.
b) Nárok na vrátenie cestovného zaniká, ak je CL vrátený menej ako 12 hodiny pred odchodom príslušného spoja z východzej zastávky uvedenom na CL. Za každú zmenu v CL (zmena termínu cesty) bude cestujúcemu účtovaný 10%-ný poplatok z ceny CL. Akciové lístky a lístky na mimoriadne spoje nie je možné zmeniť ani stornovať.
Čl. 20
Kontrola cestovných lístkov
 
1. Cestujúci je povinný na vyzvanie vodiča alebo revízora kedykoľvek počas prepravy, alebo v okamihu vystúpenia z vozidla  predložiť k nahliadnutiu cestovný lístok, batožinový lístok a preukaz na zľavu cestovného. Cestujúci, ktorý sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom je povinný v zmysle § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 168/96 Z. z. v znení
neskorších predpisov zaplatiť cestovné z východzej do cieľovej zastávky a do dvadsaťnásobok plného cestovného z  východzej zastávky do miesta kontroly.
2. Ak vodič alebo revízor zistí že cestujúci sa preukazuje neplatným cestovným lístkom alebo neplatným preukazom na zľavu  cestovného, môže okrem uloženia úhrady podľa ods. 1 ich odobrať. Ak ide o menej závažný nedostatok časového cestovného lístka alebo preukazu na zľavu cestovného, vodič alebo revízor takýto cestovný lístok môže cestujúcemu  ponechať, prípadne po preskúmaní nedostatku vrátiť a uložiť odstránenie nedostatku. Ak cestujúci odoprie alebo nemôže zaplatiť sumu podľa ods. 1, je povinný strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru za účelom  vymáhania cestovného a úhrady, ak sa pri kontrole odmietne preukázať osobnými údajmi.
3. Ak cestujúci odoprie alebo nemôže zaplatiť sumu podľa ods. 1, stráca právo na ďalšiu prepravu a môže sa na najbližšej  zastávke k miestu kontroly z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie požadovaných súm nie je dotknutá  povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť. Pri vymáhaní cestovného a úhrady sa táto uplatňuje iba za     precestovaný úsek.
4. Revízor pri vykonávaní kontroly cestovných lístkov sa preukazuje cestujúcim kontrolným odznakom alebo kontrolným  preukazom (napr. príslušný pracovník úradu samosprávneho kraja poverený vykonaním odborného dozoru). Pokiaľ sa nimi  revízor cestujúcemu nepreukáže, tento môže odoprieť preukázať sa cestovným lístkom a podrobiť sa kontrole. Povinnosť     revízora preukázať sa má aj voči osádke vozidla.
Čl. 21
Postup osádky vozidla, dispečera a iných pri dopravnej nehode, požiari autobusu a náhleho ochorenia
cestujúceho počas prepravy
 

1. Pokiaľ dôjde k dopravnej nehode vodič autobusu je povinný postarať sa (v medziach svojich schopností) aby možné  následky nehody boli obmedzené na čo najnižšiu mieru a nemohlo dôjsť k prípadnému ďalšiemu ohrozeniu osôb.
Vodič je povinný najmä:
a) vykonávať vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti cestnej premávky na mieste nehody,
b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností prvú pomoc zraneným osobám a okamžite privolať zdravotnícku pomoc,
c) vykonať naliehavé opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti a zdravia cestujúcich a ochrany ich batožín,
d) oznámiť ihneď dopravnú nehodu najbližšej stanici policajného zboru a zodpovednému pracovníkovi dopravcu,
e) zodpovedný pracovník dopravcu sa bezodkladne postará o náhradnú prepravu cestujúcich do cieľovej zastávky spoja, ako  aj ich batožín a zariadi ďalšie opatrenia pre čo najrýchlejšie odstránenie následkov dopravnej nehody.
2. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho je vodič autobusu povinný v medziach svojich schopností poskytnúť  prvú pomoc a dopraviť ho do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie po trase vykonávanej linky.
3. Pokiaľ dôjde počas prepravy na autobusovej linke k mimoriadnej udalosti pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie  cestujúcich alebo osádky autobusu (živelná pohroma) tak, že spoj sa po trase určenej cestovným poriadkom nedá  vykonať, dopravca pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú, dopraví cestujúcich inou najbližšou trasou do ich cieľových zastávok. V prípade že v preprave na autobusovej linke sa dôsledkom mimoriadnej udalosti nedá pokračovať ani  odklonením sa od trasy, cestujúci majú nárok sa bezplatne vrátiť späť do východiskovej zastávky spoja. 

Čl. 22
Reklamácia a sťažnosť
 
1.Každá reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní od dňa uskutočnenia prepravy a musí byť priložený CL.  Reklamácia môže byť podaná na mieste, kde bol CL zakupený, alebo písomne na adresu dopravcu. Reklamácia bude   vybavená do 30 dní.
2. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V 
ostatných prípadoch je oprávnený :
a) v pravidelnej preprave osôb cestujúci,
b) v nepravidelnej preprave osôb objednávateľ prepráv.
  Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený musí pripojiť písomný súhlas 
oprávneného.    Reklamácia za stratu, odcudzenie, či poškodenie batožiny musí byť uplatnená ihneď po prevzatí batožiny   v cielovej stanici u pracovníka dopravcu. Ten je povinný mieru poškodenia alebo stratu písomne potvrdiť. Toto potvrdenie spolu s CL tvorí neodeliteľnú súčasť reklamácie batožiny.
3. O preverení anonymných sťažností a sťažnosti podpísaných nečitateľne rozhoduje dopravca.
 
Táto Smernica o prepravnom poriadku diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy nadobúda účinnosť 01.04.2010 .